Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Множественное число

Множественное число существительных

Ольга Гурьянова

Множественное число имен существительных в голландском языке образуется двумя основными способами:

 • с помощью окончания (-s) / (‘s) (с апострофом) 
 • с помощью окончания (-en)

Разумеется, есть и другие способы, но сначала остановимся на наиболее часто употребляемых.

1. С помощью окончания (-s) / (‘s)

Окончание (-s) получают двусложные и многосложные слова, оканчивающиеся на :

 • -el,
 • -em,
 • -en,
 • -er ,
 • -erd,
 • -e,
 • -ie,
 • -aar,
 • -ier,
 • -e ,
 • -je 
de tafel
de bliksem
de deken
de bakker
de sufferd
de vakantie
de winnaar
de winkelier
het cafe
het meisje
het kaartje
de tafels
de bliksems
de dekens
de bakkers
de sufferds
de vakanties
de winnaars
de winkeliers
de cafes
de meisjes
de kaartjes

Все имена существительные множественного числа имеют артикль DE, вне зависимости от того, от het- или de- слова они были образованы.

Исключения:

de broer
de oom
de zoon
de broers
de ooms
de zoons (оч. официально: zonnen)

 Окончание (‘s), с апострофом, получают слова, оканчивающиеся на:

 • -a,
 • -i,
 • -o,
 • -u,
 • -y
de firma
de taxi
de auto
de paraplu
de baby
de firma’s
de taxi’s
de auto’s
de paraplu’s
de baby’s

 2. С помощью окончания (-en)

Это окончание получают все остальные существительные

краткая гласная
de man
het gezinde vraag
-f -> v
het uurde neef
-s -> z
het huis
долгая гласная
de mannen
de gezinnende vragen

de urende neven

de huizen

Правила орфографии:

 • после краткой гласной последующая согласная удваивается, сохраняя слог «закрытым»:
  de man — de mannen
 • после долгой гласной согласная не удваивается:
  de maan — de manen

Иначе смысл слова изменяется (de man — мужчина, de maan — луна).

Открытым считается слог, в котором рядом стоят две гласные, либо гласная разделена от последующей гласной следующего слога одной согласной.

 • например:  maan-manen, kaars-kaarsen

Если после гласной стоит две согласных, или одна, но последняя в слове, то слог считается закрытым.

 • например: post, krant, mes, bos, bakker

Исключения:

de dag
het dak
het glas
het bedrag
het gat
het graf
het dal
het vat
het spel
de weg
de god
het slot
de dagen
de daken
de glazen
de bedragen
de gaten
de graven
de dalen
de vaten
de spelen
de wegen
de goden
de sloten

Глухие согласные -S и -F , на которые оканчивается существительное в единственном числе, при образовании множественного числа делаются звонче и превращаются в -Z и -V :

 • de brief — de brieven
 • het huis — de huizen

Имейте в виду, что в голландском языке нет слов, оканчивающихся на -Z или -V. Поэтому эти согласные оглушаются: Z -> S, а V -> F

de rozen
de prijzen
de druiven
de glazen
de roos
de prijs
de druif
het glas

Однако, в словах : dansen, eisen, kaarsen, kansen, kransen, kersen, kousen, mensen, polsen, prinsen, sausen, walsen, wensen, fietsen согласная S не озвончается.

Исключения

Существуют также «НЕПРАВИЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ», которые не подчиняются вышеописанным правилам.

de stad
het schip
de smid
het lid
het lied
het rund
het ei
het kalf
het lam
het goed
het kind
het blad
de steden
de schepen
de smeden
de leden
de liederen
de runderen
de eieren
de kalveren
de lammeren
de goederen
de kinderen
de bladeren
 • Слова, оканчивающиеся на (-man) иногда при образовании множественного числа вместо (-mannen) получают окончание: (-lieden) или (-lui).

de brandweerman — de brandweermannen; de brandweerlieden
de zeeman — de zeelieden, de zeelui
de timmerman — de timmerlieden; de timmerlui

 • Слова латинского происхождения принимают характерную латинскую форму множественного числа
(-us) ->
technicus
catalogues
medicus

(-um) ->
museum
centrum
datum
(-i)
technici
catalogi
medici

(-a)
musea
centra
data

Как употреблять существительные UUR и JAAR?

 • После определенного числительного и после слов hoeveel или een paar употребляем единственное число uur / jaar

Wanner komt ze? — Ze komt over twee uur.
Hoeveel uur per week studeer jij? — Een paar uur per week, meer niet.
Hoe lang wonen jullie al hier? — Al vijf jaar.
Wanner stopt hij met werken? — Als hij 57 is, dus over een paar jaar.

 • В других случаях: множественное число: uren / jaren

We wachten al uren op haar.
Ik studeer enkele uren per week.
Wij wonen hier al jaren.
Over enige jaren stopt hij met werken.

Множественное число и окончания для продвинутых

Если существительное оканчивается на -ee, то для правильного произношения по правилам орфографии оно получает во множественном числе окончание -ёn

 • de zee — de zeeёn
 • de orchidee — de orchideeёn

Существительные, имеющие ударное окончание на -ie, при образовании множественного числа тоже получают окончание -ёn.

 • de melodie — de melodieёn
 • de industrie — de industrieёn
 • de theorie — de theorieёn

Если окончание -ie безударное, то при образовании мн. ч. -ie преобразуется в -iёn

 • de bacterie — de bacteriёn

Источники: Basisgrammatika NT2 (J.v.d. Toorn-Schutte), Taal Vitaal, Muiswerk и немного фантазии в примерах.

2005-2021

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment