Строение сложных предложений

Светлана Рудницкая

Существуют 3 структуры строения сложных предложений в голландском языке:

1. сложносочиненные предложения, в которых простые предложения связанны между собой сочинительными союзами EN (и), OF (или, либо), MAAR (а, но), WANT (так как, потому что):

главное предложение (1)
(обычный порядок слов)
en
of
maar
want
главное предложение (2)
(обычный порядок слов)

Строение предложений 1 и 2 подчиняются правилу строения простых предложений (см. тему “порядок слов в простых предложениях”)

Примеры:

 • Het is zomer   en   het is warm.
 • De leerlingen maken sommen   of   ze zitten te lezen.
 • Ismael wil drinken,   want  hij heeft dorst.
 • Hij vraagt het aan de leraar,   maar   de leraar zegt nee.

2. сложносочиненные предложения, в которых простые предложения связанны между собойсоюзными словами DAAROM (поэтому, по этой причине), DAARDOOR (из-за этого, вследствие этого), TOCH (все таки, же), BOVENDIEN (кроме того, к тому же), DUS (следовательно, итак):

главное предложение (1)
(обычный порядок слов)
daarom
daardoor
toch
bovendien
dus
главное предложение (2)
(Внимание!!! Инверсия)

Во втором предложении наблюдается инверсия, т.е. сказуемое (глагол) становится на первое место, а подлежащее (существительное) на второе (см. тему “порядок слов в простых предложениях”).

Примеры:

 • Ik ben ziek,   daarom   ga ik niet naar school.
 • Ik heb mijn auto vanavond niet,   daardoor   kom ik met de bus.
 • Het is buiten heel erg warm   toch   is het hier lekker koel.
 • Die mensen zijn gastvrij,   bovendien   houden ze van feesten.

3. Сложноподчиненные предложения, в которых простые предложения связанны между собойподчинительными союзами ALS, WANNEER, OMDAT, VOORDAT, NADAT, DOORDAT, ZODAT, OPDAT, TOEN, SINDS, TERWIJL, HOEWEL, OFSCHOON, ZODRA, MITS, TENZIJ и др. (Ниже уделено внимание каждому союзу отдельно).
Структура сложноподчиненного предложения в голландском языке зависит от того, с какого предложения (главного или придаточного) оно начинается:

3A сложноподчиненное предложение начинается с главного простого предложения: Придаточное предложение начинается с подлежащего, а все сказуемые и глаголы перемещаются в конец предложения!

главное предложение
(обычный порядок слов)
подчинит.
союз
придаточное предложение
(Внимание: Глаголы – в конец!!!)

Примеры:

 • Ik kom,   zodra   ik klaar ben.
 • Nel gaat mee,   tenzij   haar moeder nog komt.
 • Zij gaat winkelen,   als   zij het geld krijgt.
 • Tom komt niet   omdat   hij ziek is.

3B сложноподчиненное предложение начинается с придаточного простого предложения:

подчинит.
союз
придаточное предложение
(Внимание: Глаголы – в конец!!!)
, главное предложение
(Внимание!!! Инверсия)

Если главное и придаточное предложения поменять местами, то строение придаточного предложения останется таким же как в структуре 3A), а в главном предложение происходит инверсия.

Примеры:

 • Terwijl   hij in de auto zit,   luistert hij naar de radio.
 • Als   jij morgen weg bent,   kan ik rustig werken.
 • Toen   mijn vader de krant gelezen had,   ging hij naar de markt.
 • Zodra   hij zestien jaar is,   koopt hij een brommer.

Подчинительные союзы

Als – когда, если

 • Als je klaar bent, moet je de repetitie inleveren.
 • Ik maak eerst een koprol, als ik ‘s morgens opsta.

Wanneer – когда, если

 • Zou beter gaan, wanneer je meer je best deed.
 • Wanneer ik wegga, waarschuw ik wel even.

В первом примере wanneer указывает на условие, во втором – на время.

Omdat – потому что, так как

 • De vlag hangt uit omdat de koningin jarig is.
 • Omdat de koningin jarig is, hangt de vlag uit.

Omdat указывает как на повод, так и причину. (Вместо оmdat в письменном языке часто используется daar)

Voordat – прежде чем, до того как

 • Iedereen had zijn tas al ingepakt voordat de bel gong.
 • Voordat de bel ging, had iedereen zijn tas al ingepakt.

Nadat – поле того как

 • Ik doe de afwas nadat we gegeten hebben.
 • Nadat we gegeten hebben, doe ik de afwas.

Doordat – в следствие того что

 • Hij kwam te laat doordat de klok achterliep.
 • Doordat de klok achterliep, kwam hij te laat.

Doordat указывает только! на причину

Zodat – так чтобы

 • De school is afgebrand, zodat de leerlingen voorlopig geen les kunnen krijgen.

Внимание! Предложение никогда! не начинается с zodat, так как это слово указывает на последствие

Opdat – для того чтобы

 • Komen jullie allemaal vroeg opdat we op tijd kunnen beginnen.
 • Hij werkte heel hard voor het examen opdat hij maar zou slagen.

Opdat используется очень редко.

Toen – когда, в тот момент

 • De keeper stond niet in het doel toen de goal gemaakt werd.
 • Toen er nog geen televisie was, luisterden we veel naar de radio.

В первом примере toen означает “в тот момент”, во втором – “раньше”.

Sinds – с (каких-то пор)

 • Sinds ik in Nederland ben, heb ik mijn familie niet meer gezien.
 • Ik heb mijn familie niet meer gezien, sinds ik in Nederland ben.

Terwijl – в то время как, пока

 • De zuster verzorgt de zieke, terwijl de dokter een recept schrijft.
 • Terwijl de dokter een recept schrijft, verzorgt de zuster de zieke.

Hoewel/Ofschoon – хотя; не смотря на то, что

 • De wedstrijd ging gewoon door, hoewel het pijpenstelen regende.
 • Hoewel het pijpenstelen regende, ging de wedstrijd gewoon door.

Hoewel и ofschoon имеют одинаковые значения, но ofschoon используется в основном в письменном языке.

Zodra – как только

 • Jullie mogen naar huis, zodra de bel gaat.
 • Zodra de bel gaat, mogen jullie naar huis.

Mits – если только; в том случае, если

 • Ik zal je niet straffen, mits je het nooit meer doet!
 • Mits de mist opgetrokken is, gaan we met de auto.

Tenzij – если только не

 • Tenzij ze erg duur zijn, koopt mijn tante elke dag druiven.
 • We gaan uit, tenzij het regent.

 

2004

2 Comments

%d такие блоггеры, как: