Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Сложные предложения

Сложные предложения

Светлана Рудницкая

Сложные предложения в голландском языке имеют 3 разных способа построения.

1. Простые предложения и сочинительные союзы

Это сочинительные союзы:

 • en — и
 • of — или, либо
 • maar — а, но
 • want — так как, потому что.
главное
предл. (1)

обычное

en
of
maar
want
главное
предл. (2)
обычное

таблица сдвигается!

Главные предложения 1 и 2 строятся обычным способом как простые предложения. Это значит, что на первом месте стоит подлежащее (существительное), а на втором — сказуемое (глагол).

Примеры:

 • Het is zomer   en   het is warm.
 • De leerlingen maken sommen   of   ze zitten te lezen.
 • Ismael wil drinken,   want  hij heeft dorst.
 • Hij vraagt het aan de leraar,   maar   de leraar zegt nee.

2. Простые предложения и союзные слова

Союзные слова это:

 • daarom — поэтому, по этой причине
 • daardoor — из-за этого, вследствие этого
 • toch — все таки, же
 • bovendien — кроме того, к тому же
 • dus — следовательно, итак
главное
предл. (1)
обычное
daarom
daardoor
toch
bovendien
dus
главное
предл. (2)
инверсия
таблица сдвигается!

Во втором предложении наблюдается инверсия, т.е. сказуемое (глагол) становится на первое место, а подлежащее (существительное) на второе.

Примеры:

 • Ik ben ziek,   daarom   ga ik niet naar school.
 • Ik heb mijn auto vanavond niet,   daardoor   kom ik met de bus.
 • Het is buiten heel erg warm   toch   is het hier lekker koel.
 • Die mensen zijn gastvrij,   bovendien   houden ze van feesten.

3. Главное и придаточное предложение

Они связаны между собой подчинительными союзами. В конце к каждому союзу будет дан пример и пояснение.

 • Als — когда, если
 • Wanneer – когда, если
 • Omdat – потому что, так как
 • Voordat – прежде чем, до того как
 • Nadat – поле того как
 • Doordat – в следствие того что
 • Zodat – так чтобы
 • Opdat – для того чтобы
 • Toen – когда, в тот момент
 • Sinds – с (каких-то пор)
 • Terwijl – в то время как, пока
 • Hoewel / Ofschoon – хотя; не смотря на то, что
 • Zodra – как только
 • Mits – если только; в том случае, если
 • Tenzij — если только не

Структура сложноподчиненного предложения в голландском языке зависит от того, с какого предложения (главного или придаточного) оно начинается:

3а. начинается с главного простого предложения

Придаточное предложение начинается с подлежащего, а все сказуемые и глаголы перемещаются в конец предложения!

главное
предл,
обычное
подч.
союз
придаточное
предл.
глагол в конце
таблица сдвигается!

Примеры:

 • Ik kom,   zodra   ik klaar ben.
 • Nel gaat mee,   tenzij   haar moeder nog komt.
 • Zij gaat winkelen,   als   zij het geld krijgt.
 • Tom komt niet   omdat   hij ziek is.

3в. начинается с придаточного простого предложения

подч.
союз
придаточное
предл.
глагол в конце
главное
предл.
инверсия
таблица сдвигается!

Если главное и придаточное предложения поменять местами, то строение придаточного предложения останется таким же как в структуре 3а), а в главном предложение происходит инверсия.

Примеры:

 • Terwijl   hij in de auto zit,   luistert hij naar de radio.
 • Als   jij morgen weg bent,   kan ik rustig werken.
 • Toen   mijn vader de krant gelezen had,   ging hij naar de markt.
 • Zodra   hij zestien jaar is,   koopt hij een brommer.

Подчинительные союзы

Als — когда, если

 • Als je klaar bent, moet je de repetitie inleveren.
 • Ik maak eerst een koprol, als ik ‘s morgens opsta.

Wanneer — когда, если

 • Zou beter gaan, wanneer je meer je best deed.
 • Wanneer ik wegga, waarschuw ik wel even.

В первом примере wanneer указывает на условие, во втором — на время.

Omdat — потому что, так как

 • De vlag hangt uit omdat de koningin jarig is.
 • Omdat de koningin jarig is, hangt de vlag uit.

Omdat указывает как на повод, так и причину. Вместо оmdat в письменном языке часто используется daar.

Voordat — прежде чем, до того как

 • Iedereen had zijn tas al ingepakt voordat de bel gong.
 • Voordat de bel ging, had iedereen zijn tas al ingepakt.

Nadat — поле того как

 • Ik doe de afwas nadat we gegeten hebben.
 • Nadat we gegeten hebben, doe ik de afwas.

Doordat — в следствие того что

 • Hij kwam te laat doordat de klok achterliep.
 • Doordat de klok achterliep, kwam hij te laat.

Doordat указывает только! на причину

Zodat — так чтобы

 • De school is afgebrand, zodat de leerlingen voorlopig geen les kunnen krijgen.

Предложение никогда! не начинается с zodat, так как это слово указывает на последствие

Opdat — для того чтобы

 • Komen jullie allemaal vroeg opdat we op tijd kunnen beginnen.
 • Hij werkte heel hard voor het examen opdat hij maar zou slagen.

Opdat используется очень редко.

Toen — когда, в тот момент

 • De keeper stond niet in het doel toen de goal gemaakt werd.
 • Toen er nog geen televisie was, luisterden we veel naar de radio.

В первом примере toen означает «в тот момент», во втором — «раньше».

Sinds — с (каких-то пор)

 • Sinds ik in Nederland ben, heb ik mijn familie niet meer gezien.
 • Ik heb mijn familie niet meer gezien, sinds ik in Nederland ben.

Terwijl — в то время как, пока

 • De zuster verzorgt de zieke, terwijl de dokter een recept schrijft.
 • Terwijl de dokter een recept schrijft, verzorgt de zuster de zieke.

Hoewel/Ofschoon — хотя; не смотря на то, что

 • De wedstrijd ging gewoon door, hoewel het pijpenstelen regende.
 • Hoewel het pijpenstelen regende, ging de wedstrijd gewoon door.

Hoewel и ofschoon имеют одинаковые значения, но ofschoon используется в основном в письменном языке.

Zodra — как только

 • Jullie mogen naar huis, zodra de bel gaat.
 • Zodra de bel gaat, mogen jullie naar huis.

Mits — если только; в том случае, если

 • Ik zal je niet straffen, mits je het nooit meer doet!
 • Mits de mist opgetrokken is, gaan we met de auto.

Tenzij — если только не

 • Tenzij ze erg duur zijn, koopt mijn tante elke dag druiven.
 • We gaan uit, tenzij het regent.

Другие уроки грамматики

2004 — 2021

2 Comments

Leave a comment